Vedtægter

§ 1 Navn og Hjemsted
Rådets navn er:                                         Give Udviklingsråd
Rådets hjemsted er:                                    Vejle Kommune
Rådets virkeområde er:                                Give Sogn

§ 2 Formål
Stk. 1
Udviklingsrådet skal være med til at fremme udviklingen i Give.
Stk. 2
Udviklingsrådet vil fremme nærdemokrati, ved at være bindeled på tværs i byen og være bindeled mellem Give Sogn og Vejle Kommune.

§ 3 Udviklingsrådets sammensætning
Stk. 1
Udviklingsrådet består af 9 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, på det årlige Årsmøde.

 • 4 medlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år) vælges af repræsentantskabets grupperinger for Idræt, Kultur, Erhverv og Øvrige, således at hver gruppering af deres midte vælger et medlem.
 • 2 medlemmer (1 i lige år og 1 i ulige år) vælges af og blandt det samlede Repræsentantskab
 • 3 folkevalgte medlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år) vælges af de stemmeberettigede deltagere i Årsmødet.
 • Alle valg sker ved almindeligt stemmeflertal.

§ 4 Valg af folkevalgte til Udviklingsrådet
Stk. 1
Stemmeberettigede og valgbare er alle med bopæl i Give Sogn og som er fyldt 18 år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der kan godt opstilles ved fuldmagt.

§ 5 Repræsentantskabet
Stk. 1
Repræsentantskabet består af personer valgt eller udpeget af sognets foreninger / institutioner / interesseorganisationer samt af de 3 folkevalgte medlemmer.
Stk. 2
Der kan optages foreninger / institutioner / interesseorganisationer – med vedtægter – som har sit primære virke i Give Sogn.
For at være repræsenteret i Repræsentantskabet ved Årsmødet skal anmodning om optagelse være formanden i hænde senest 14 dage før Årsmødet.
Stk. 3
Foreninger / institutioner / interesseorganisationer med mere end 500 medlemmer har ret til 2 pladser i Repræsentantskabet.
Stk. 4
Såfremt en forening / institution / interesseorganisation opløses, så ophører deltagelsen i Repræsentantskabet samtidigt.

§ 6 Efterårsmødet
Årsmødet annonceres i Give Avis samt på rådets hjemmeside og sociale medier senest 14 dage før mødets afholdelse.
Endvidere offentliggøres dagsorden på rådets hjemmeside og sociale medier 5 dage før Årsmødet.

Årsmødet afholdes senest 31. oktober. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Registrering af fremmødte medlemmer af repræsentantskabet
 4. Udviklingsrådets formand aflægger beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Udviklingsrådet
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til Give Udviklingsråd (medlemmer og suppleanter) gælder for 2 år.
  1. Lige år
   1. grupperingen Idræt vælger 1 medlem og 1 suppleant
   2. grupperingen Erhverv vælger 1 medlem og 1 suppleant
   3. det samlede Repræsentantskab vælger 1 medlem
   4. Årsmødet vælger 2 folkevalgte medlemmer og 1 suppleant
  2. Ulige år
   1. grupperingen Kultur vælger 1 medlem og 1 suppleant
   2. grupperingen Øvrige vælger 1 medlem og 1 suppleant
   3. det samlede Repræsentantskab vælger 1 medlem
   4. Årsmødet vælger 1 folkevalgt medlem og 1 suppleant
 8. Valg af 2 revisorer, hhv. en i lige år og en i ulige år, gælder for 2 år
  Valg af 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Efterårsmødet er åben for alle.
Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være Udviklingsrådets formand i hænde senest 10 dage før mødet afholdes.

Udviklingsrådets formand, næstformand og sekretær er også formand, næstformand og sekretær for Repræsentantskabet.

Når mindst 8 medlemmer af Repræsentantskabet eller 100 borgere, der er stemmeberettigede og valgbare jævnfør § 4 stk. 1, skriftligt anmoder formanden derom, skal denne indkalde til repræsentantskabsmøde indenfor 3 uger.
Udviklingsrådet kan efter behov indkalde Repræsentantskabet til møde, ligesom Udviklingsrådet også kan indkalde til åbne møder.
Der føres en skriftlig beslutningsprotokol over Repræsentantskabets møder, der efter hvert møde underskrives af dirigenten og godkendes af Udviklingsrådet på førstkommende møde.

§ 7 Udviklingsrådets virke og ansvar
Stk. 1
Udviklingsrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende møde efter Årsmødet.
Umiddelbart efter, at konstitueringen har fundet sted, meddeles Udviklingsrådets sammensætning og konstituering til Vejle Kommune.
Stk. 2
Udviklingsrådet forpligtes ved underskrift af to rådsmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.
Ved køb, salg eller prioritering af fast ejendom kræves dog underskrift af det samlede Udviklingsråd.
Stk. 3
Udviklingsrådet tegnes, overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt, af et forretnings-udvalg nedsat af Udviklingsrådet. Forretningsudvalget består af Udviklingsrådets formand, næstformand og sekretær.
Stk. 4
Udviklingsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand.
Stk. 5
Udviklingsrådet fastlægger selv sin forretningsorden.
Rådets møder er lukkede.
Sekretæren skal føre beslutningsreferat over rådets møder.
Rådet informerer bredt om rådets aktiviteter.
Stk. 6
Udviklingsrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.
Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen form for hæftelse.
Stk. 7
Kassereren fører regnskab over Udviklingsrådets midler.
Regnskabsåret er 1 juli – 30 juni.
Regnskabet forelægges Udviklingsrådet på det sidste møde inden Årsmødet og præsenteres efterfølgende på Årsmødet.
Stk. 8
Der søges / modtages tilskud ved Vejle Kommune iht. Samarbejdsaftale for lokale netværk.
Der kan søges øvrige midler ved tilskud fra foreninger o. lign. i området samt fra fonde.

§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af Repræsentantskabet stemmer herfor.
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter de er vedtaget.

§ 9 Nedlæggelse af Give Udviklingsråd
Stk. 1
Nedlæggelse kræver dels vedtagelse på et repræsentantskabsmøde, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for en nedlæggelse, dels vedtagelse på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af de fremmødte stemmer for en nedlæggelse.
Det efterfølgende repræsentantskabsmøde skal i tid ligge mindst 1 måned efter det repræsentantskabsmøde, der vedtog nedlæggelsen.
Stk. 2
Ved ophævelsen af Udviklingsrådet tilfalder dets midler initiativer i Give by.
Initiativerne skal leve op til Udviklingsrådets formål.
Stk. 3
Det siddende råd skal ved ophævelse af Udviklingsrådet sørge for bevarelsen af rådets aktiver og fungere videre, indtil rådets midler er uddelt efter repræsentantskabets beslutning.

Vedtaget på Årsmødet den 2. oktober 2017

Vedtægter med underskrifter